Rätt ska vara rätt;
FAIR PLAY

[…]

Hur stolt kan F & S vara för sitt sätt att behandla denna pionjär? Inte mycket att skryta med hittills historiskt sett och dagens agerande kan, om man inte besinnar sig inom Friskis & Svettis, snart riskera att bli en skamfläck i rörelsens stolta utveckling som blir svår att tvätta bort.

Johan Holmsäters bolag har stämt F & S-rörelsen för intrång i hans upphovsmannarätt. Detta intrång avser i första hand det utbildningsmaterial och den utbildningsplan som har Johan Holmsäter som upphovsman.

Det som känns särskilt stötande är emellertid att man tagit ifrån Johan äran av att vara den som är upphovet till idén, konceptet och som sagt specifikt utbildningsmaterialet och utbildningsplanen.

Idag har 24 års underlåtelsesynder från Friskis & Svettis sida gjort att de ekonomiska konsekvenserna också de riskerar att bli potentiellt mycket kännbara för rörelsen.

Till detta ska naturligtvis läggas den bad will, som det rimligtvis för med sig att hela Friskis & Svettis-rörelsen ligger i tvist med sin ikon och grundare.

Vi är många gamla och nya medlemmar som känner att den behandling som Johan Holmsäter i många år har utsatts för och fortfarande utsätts för har passerat anständighetens gräns.

Det är rimligt och skäligt att Friskis & Svettis snarast tar sitt moraliska ansvar i denna fråga.

Friskis & Svettis-rörelsen är idag en exempellös framgångssaga. Hur blev det möjligt?

Genom ett för dåtiden helt nytt och revolutionerande koncept spred sig verksamheten med start hösten 1978. Den vann inte bara deltagarna på jympans gillande utan gjorde också att en stor skara entusiaster samlades runt Johan Holmsäter för att som funktionärer i Stockholmsföreningen och så småningom i allt fler föreningar runt om i landet arbeta med att bygga upp verksamheten.

Alla samlades runt Johan Holmsäter och hans vision.

Det var föreningens dåvarande ordförande Carl Cederschiöld 1981 som sa att om Johan Holmsäter tittar åt fel håll vid ett övergångsställe kan hela grunden för Friskis & Svettis försvinna.

Därför behövdes att Johan Holmsäter dokumenterade sitt kunnande i det utbildningsmaterial m m som det blev överenskommet att han skulle ta fram.

I två avtal reglerades förhållandet mellan Friskis & Svettis och Johan Holmsäter. I ett av dessa två avtal sägs att ett tredje avtal som ska reglera ersättningens storlek för upplåtelsen av utbildningsmaterialet m m senare skulle upprättas. En muntligt diskuterad och överenskommen summa om 10 kr per medlem och år. Det avtalet blev aldrig upprättat av den senare nya styrelsen hos F&S trots många påstötningar från Johan sida. Varför Friskis & Svettis inte förmådde eller inte ville ta fram ett sådant avtal är svårt att förstå.

Bakgrunden till och andan i de avtal som faktiskt blev skrivna var att den dåvarande ledningen ville värna om personen Johan Holmsäter och hans rättigheter samt samtidigt säkerställa Friskis & Svettis verksamhet.

Friskis & Svettis har aldrig gottgjort Johan för den Källkod som han lämnade över.

Man har inte ärat den delen av överenskommelsen.

Man har heller inte ärat den del av avtalen som stadgar att man först efter samråd med Johan Holmsäter fick överlåta materialet till en annan juridisk person inom Friskis & Svettis-rörelsen. Inget samråd skedde i samband med att man överlät materialet till Friskis & Svettis riksråd, när detta bildades.

På allt detta söker nu Johan Holmsäter rättelse.

I en motion på Stockholmsföreningens årsstämma som nyligen ägt rum hade två av föreningens medlemmar yrkat på att stämman skall uppdra åt styrelsen att förhandla fram en för alla parter godtagbar uppgörelse och på så sätt få denna för alla parter negativa tvist ur världen.

Att eftersträva en förlikning i en civilrättslig tvist är den normala gången, något som rätten alltid eftersträvar att parterna ska uppnå.

Att i likhet med Frisks & Svettis inte ens vilja sätta sig vid förhandlingsbordet är onormalt.

Årsmötet i Stockholm blev långdraget och dramatiskt med ideliga protester och omröstningar. Demokratiprinciper i föreningen diskuterades livligt och det sätt som styrelsen hade besvarat ett flertal motioner beskrevs av flera talare som tecken på maktfullkomlighet.

Vidare ställde sig flera på mötet frågande till varför tvisten med Johan Holmsäter inte har tagits på allvar av styrelsen?!

I samtliga omröstningar vann styrelsens förslag. En stor grupp av den anställda personalen föreföll vara närvarande och deltog också i omröstningarna. (Min kommentar: 84 personer enligt rösträkningens namnteckningar i mötesprotokollet.) Det finns tecken som tyder på att personal var där enkom för att rösta på styrelsens förslag. Även föreningens anställde kanslichef deltog i omröstningarna.

Vid ett tillfälle framställdes t o m krav på att föreningens hedersordförande, Johan Holmsäter, skulle tvingas lämna lokalen samt även att hans utnämning till hedersordförande skulle fråntas honom.

Många deltagare och funktionärer blev obehagligt överraskade då de inte känt till att föreningen haft en så infekterad fråga olöst, och att de ekonomiska riskerna hade förtigits för medlemmarna.

Föreningen visade upp en ekonomisk årsredovisning med stor vinst och ett eget kapital om 27 miljoner kronor. Revisorn hade skickat en ersättare som bland annat inte kunde svara på frågan om varför den pågående tvisten med Johan Holmsäter inte fanns omnämnd i årsredovisningen, trots att den riskerar att ge föreningen en utgift på åtskilliga miljoner kronor och än viktigare kan äventyra föreningens verksamhet genom att riskera att Friskis & Svettis förlorar rätten att använda sig av koncept och utbildningsmaterial. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för denna hantering kunde inte genomlysas eftersom revisorn inte var närvarande.

Många deltagare på mötet tog mycket illa vid sig av hur styrelsen har behandlat denna fråga och hur illa ställt det synes vara med demokratin i landets största idrottsförening, Friskis & Svettis Stockholm.

Det är också oförklarligt varför föreningen har behandlat sin grundare så illa och inte för länge sedan reglerat sina åtaganden visavi Johan Holmsäter och hans upphovsmannarätt. Frågan kan ställas om det vi nu ser är vändningen på Friskis & Svettis fantastiska framgångssaga, en saga vars skapare otvivelaktigt är Johan Holmsäter.

 

Täby den 13 april 2008

Widich Ferlander 
Utbildad F&S ledare 1978, generalsekreterare 1980-84, F&S Sthlm